Phòng thí nghiệm

Phòng Thực nghiệm Nghiệp vụ Báo chí – Truyền thông

Phòng Thực nghiệm Nghiệp vụ Báo chí – Truyền thông

Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Email: cmp.ussh@gmail.com

Phòng Bảo tàng Giống chuẩn Vi Sinh vật

Phòng Bảo tàng Giống chuẩn Vi Sinh vật

Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học

Trưởng Phòng: PGS.TS. Dương Văn Hợp

E-mail: hopdv@vnu.edu.vn

Phòng Thực nghiệm Ngôn ngữ

Phòng Thực nghiệm Ngôn ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ

Email : dhnn@vnu.edu.vn

Phòng Thí nghiệm Hệ tích hợp thông minh

Phòng Thí nghiệm Hệ tích hợp thông minh

Trường Đại học Công nghệ

Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Quang Vinh

E-mail: vinhtq@vnu.edu.vn

Phòng Thí nghiệm Khoa học Phân tích và Công nghệ Xử lý Môi trường

Phòng Thí nghiệm Khoa học Phân tích và Công nghệ Xử lý Môi trường

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phụ trách phòng: GS.TS. Phạm Hùng Việt, PGS.TS. Cao Thế Hà

Email: vietph@vnu.edu.vn

PTN Máy gia tốc

PTN Máy gia tốc

Khoa Vật lý - Trường Đại học KHTN

Trưởng Phòng: Nguyễn Thế Nghĩa

E-mail: nghiant65@yahoo.com.vn