Hệ thống văn bản

Quy trình – Biểu mẫu

Quy trình – Biểu mẫu

Ứng viên tham khảo các mẫu biểu để ứng tuyển vào các vị trí việc làm tại ĐHQGHN

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

Hệ thống các văn bản về luật và vị trí pháp lý của ĐHQG

Văn bản quản lý điều hành

Văn bản quản lý điều hành

Để ứng tuyển vào các vị trí việc làm của ĐHQGHN, ứng viên tham khảo các văn bản liên quan đến ĐHQGHN và các văn bản về công tác tổ chức cán bộ của ĐHQGHN