izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort escort izmir

antalya escort izmir escort bayan bursa escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayanlar istanbul escort

Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986-2010)

1. Tên công trình: Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986-2010)

2. Tên tác giả/nhóm tác giả: Phạm Quang Minh

3. Giới thiệu tóm tắt công trình

- Mục đích chính của công trình là phân tích quá trình hình thành, vận động và phát triển của chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010, qua đó đánh giá những thành tựu nổi bật, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, nhằm hoàn thiện chính sách đối ngoại trong thời gian tới.

- Những kết quả chính: Từ góc độ lịch sử, công trình đã phân tích một cách khách quan quá trình hình thành chính sách đối ngoại Đổi mới của Việt Nam từ 1986 đến 2010, khẳng định những thành tựu nổi bật trên cả hai khía cạnh lý thuyết và thực tế, đồng thời chỉ ra những hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm. Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 đến 2010 có thể được chia thành ba giai đoạn chính với nội dung cụ thể như sau: 1986-1991 Phá thế bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước trong khu vực; 1991-2001: là bạn với tất cả các nước, bước đầu hội nhập khu vực và thế giới; 2001-2010 là bạn và là đối tác tin cậy, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Ý nghĩa khoa học, công nghệ, đào tạo, ứng dụng thực tiễn: Công trình là nguồn tài liệu quý cho các nhà hoạch định chính sách, giảng dạy và nghiên cứu, sinh viên và tất cả những ai quan tâm.