Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin- Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã được Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) phê duyệt, Trung tâm cần tuyển các vị trí việc làm như sau:

I. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng:

TT

Phòng chức năng

Vị trí việc làm

Số nhân lực cần tuyển

Hình thức tuyển dụng

1

Phòng Dịch vụ TT KHTN-XHNV

Thư viện viên (mã số 17.170)

02

 

 

   Thi tuyển

2

Phòng Dịch vụ TT Tổng hợp

Thư viện viên (mã số 01.170)

01

3

Phòng Phát triển tài nguyên số

Chuyên viên (mã số 01.003)

02

4

Phòng Quản trị CNTT

Chuyên viên (mã số 01.003)

01

5

Phòng Bổ sung- Trao đổi

Chuyên viên (mã số 01.003)

01

6

Phòng Hành chính- Tổ chức

Chuyên viên (mã số 01.003)

03

 

7

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Kế toán viên (mã số 06.031)

01

 

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

Ứng viên đăng ký tuyển dụng cần đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng chuyên viên và các chức danh nghề nghiệp tương đương khác theo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm: Thư viện viên các phòng dịch vụ thông tin

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin-Thư viện, Thông tin học, Công tác xã hội, Quản trị thông tin.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin-Thư viện, Thông tin học, Công tác xã hội, Quản trị thông tin có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng  thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước về ngành Thư viện.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

2. Vị trí việc làm: Chuyên viên phòng Phát  triển tài nguyên số

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như :Luật học; Công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa đo lường.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Luật học; Công nghệ thông tin, Công nghệ tự động hóa đo lường có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN .

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước về luật sở hữu trí tuệ, ngành Thư viện

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn

3. Vị trí việc làm: Chuyên viên phòng Quản trị Công nghệ thông tin

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ tự động hóa.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ tự động hóa có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.                

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước về Công nghệ thông tin; Ngành Thư viện

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

4. Vị trí việc làm: Chuyên viên phòng Bổ sung- Trao đổi

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế  có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước về Ngành Thư viện

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn

5. Vị trí việc làm: Chuyên viên Hành chính văn phòng

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Luật học, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Luật học, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Có kinh nghiệm làm tổ chức cán bộ trong đơn vị sự nghiệp giáo dục

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

6. Vị trí việc làm: Chuyên viên hành chính quản trị

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Xây dựng, Kiến trúc

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như Xây dựng, Kiến trúc có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Có kinh nghiệm làm hành chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và quy định về xây dựng.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

7. Vị trí việc làm: Kế toán viên

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc, thành thạo các phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Có kinh nghiệm làm kế toán tài chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về Ngành Kế toán.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ  làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

III. Dự kiến thời gian thi tuyển: tháng 8 năm 2016.

IV. Nội dung thi tuyển:

1. Các môn thi tuyển:

1.1. Kiến thức chung: Thi viết (120 phút).

1.2. Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi: Thi viết (180 phút), Thực hành (30 phút)

1.3. Tin học văn phòng: Thực hành trên máy (30 phút).

1.4. Tiếng Anh: Thi viết (60 phút).

2. Điều kiện miễn thi một số môn: Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ.

b) Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở các nước nói tiếng Anh hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.

2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

V. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức: 01 bộ hồ sơ gồm có:

1- Đơn xin tuyển dụng viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);

2- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

3- Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong 06 tháng) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe);

5- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

6- Bản sao Giấy khai sinh;

7- 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

8- Lệ phí dự tuyển: 260.000đ.

VI. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Ứng viên quan tâm đến thông tin tuyển dụng có thể ứng như sau:

Nộp hồ sơ (Chi tiết hồ sơ xem tại: http://lic.vnu.edu.vn/) trực tiếp theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại phòng Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Thông tin- Thư viện, ĐHQGHN, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Địa chỉ: Phòng 208, Tầng 2 Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội .Điện thoại: 043.754.7557, Từ ngày 20/ 6/2016 đến hết ngày 15/ 7/2016 (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện; Hồ sơ nhận không trả lại)./.

 

Ban Tổ chức Cán bộ – ĐHQGHN