Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN như sau:

I. Về điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

II. Số lượng, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

1. Tiêu chuẩn chung

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên.

- Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng từ 24 tháng trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại cơ sở giáo dục đại học.

- Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên).

- Tin học văn phòng đáp ứng yêu cầu công việc: có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Số lượng, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển dụng theo vị trí

STT

Vị trí

Số lượng

 

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Chuyên viên Ban Đào tạo

(mã số 01.003)

2

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản lý Công, Công nghệ Thông tin, Toán – tin.

- Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên).

 

- Đào tạo đại học chính quy

1

 

- Đào tạo đại học không chính quy, bằng kép, hệ chuyên, ngắn hạn

1

2

Chuyên viên Ban Khoa học Công nghệ

(mã số 01.003)

2

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên hoặc Quản lý khoa học công nghệ.

- Riêng đối với vị trí Phụ trách dự án đầu tư KH&CN, phòng thí nghiệm các cấp: yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; kỹ năng viết dự án quốc tế.

 

Phụ trách dự án đầu tư KH&CN, phòng thí nghiệm các cấp

1

 

Phụ trách KH&CN khối tự nhiên, kĩ thuật, công nghệ, thương mại hóa

1

3

Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ

(mã số 01.003)

2

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.

 

- Phụ trách - Tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo

1

 

- Phụ trách Định biên, tuyển dụng

1

4

Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính

(mã số 01.003)

2

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Nắm vững quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước; mua sắm đấu thầu bằng nguồn kinh phí nhà nước.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các Bộ, Ngành liên quan tới công tác tài chính.

 

Phụ trách công tác Quản lý dự án đầu tư

1

 

Phụ trách công tác giám sát tài chính

1

5

Chuyên viên Ban Hợp tác và Phát triển

(mã số 01.003)

 

Phụ trách công tác hợp tác trong nước

1

 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên ngành Quan hệ quốc tế, Quản lý kinh tế, Ngoại ngữ (tiếng Anh).

- Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên).

6

Chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên

(mã số 01.003)

1

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội.

7

Chuyên viên Phòng Thư kí – Tổng hợp

(mã số 01.003)

4

- Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

8

Chuyên viên, Phòng Kế hoạch -Tài chính

(mã số 01.003)

2

- Yêu cầu tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý kinh tế.

 

- Phụ trách quản trị tài chính, kế hoạch ngân sách, nhiệm vụ, theo dõi dự án đầu tư, thiết bị, kế toán thuế và tiền lương.

1

 

- Phụ trách kế toán kho bạc, ngân sách, theo dõi nguồn thu, dự án viện trợ, tài trợ trong nước và quốc tế.

1

9

Chuyên viên phòng

Hành chính

(mã số 01.003)

2

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành hành chính, quản trị văn phòng và các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.

 

- Phụ trách tổng hợp

1

 

- Phụ trách hành chính

1

10

Chuyên viên phòng Thông tin và Quản trị thương hiệu

(mã số 01.003)

 

Phụ trách công tác Quản trị thương hiệu

1

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Truyền thông, quan hệ công chúng và quản trị thương hiệu.

11

Chuyên viên phụ trách Văn phòng CLB nhà khoa học

(mã số 01.003)

1

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Quản lý Khoa học công nghệ, Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Tổng cộng

20

 

III. Nội dung hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao công chứng các giấy tờ sau: giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác (nếu có); giấy chứng minh nhân dân; giấy tờ khác (bằng khen, giấy khen…) nếu có;  02 ảnh  04×06 chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

2. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/12/2016.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN; Phòng 601, nhà D2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3754.7670 (máy lẻ 611).

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

V. Thời gian, địa điểm và lệ phí xét tuyển

1. Thời gian xét tuyểnDanh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, thời gian xét tuyển, danh sách ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử tại Website: http://tuyendung.vnu.edu.vn/

2. Địa điểm xét tuyểnĐại học Quốc gia Hà Nội.

3. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 260.000 đ/hồ sơ.

Trân trọng thông báo./.