Thông báo về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, ĐHQGHN thông báo kết quả xét tuyển viên chức Cơ quan ĐHQGHN như sau:

1. Kết quả xét tuyển viên chức:

STT

Số

báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Ví trí

đăng ký dự tuyển

Điểm kết quả học tập

Điểm trung bình kết quả phỏng vấn

Tổng điểm

xét tuyển

(cột (4) = cột (2)

+ cột (3) x 2))

Nam

Nữ

A

B

C

D

E

F

(2)

(3)

(4)

 1.  

001

Hoàng Văn Hảo

04/10/1982

 

Chuyên viên Phòng Thư ký Tổng hợp

165,0

47,7

260,4

 1.  

002

Dương Thị Hương

 

04/3/1988

Chuyên viên Phòng Thư ký Tổng hợp

163,5

63,17

289,8

 1.  

003

Đào Văn Huy

22/5/1989

 

Chuyên viên Phòng Thư ký Tổng hợp

130,0

60,5

251,0

 1.  

004

Cầm Nguyễn Diệu Linh

 

13/12/1989

Chuyên viên Phòng Thư ký Tổng hợp

125,5

63,33

252,2

 1.  

005

Lê Thị Lan

 

14/10/1989

Chuyên viên Phòng Thông tin và Quản trị thương hiệu

160,5

83,0

326,5

 1.  

006

Nguyễn Lan Anh

 

28/02/1992

Chuyên viên Ban

Hợp tác và Phát triển

134,5

71,73

277,97

 1.  

007

Nguyễn Kim Trung

16/01/1989

 

Chuyên viên Ban

Hợp tác và Phát triển

128,5

82,03

292,6

 1.  

008

Phạm Thu Thủy

 

02/10/1983

Chuyên viên Ban

Khoa học Công nghệ

179,0

77,60

334,2

 1.  

009

Đào Thị Hồng Vân

 

04/9/1987

Chuyên viên Ban

Khoa học Công nghệ

161,5

71,50

304,5

 1.  

010

Phan Thị Bích Hiền

 

20/02/1983

Chuyên viên Phòng

Kế hoạch Tài chính

160,0

65,0

290,0

 1.  

011

Nguyễn Tuấn Anh

08/11/1991

 

Chuyên viên Phòng

Kế hoạch Tài chính

146,5

68,67

283,8

 1.  

012

Phạm Thị Thúy Ngọc

 

16/8/1987

Chuyên viên Phòng Hành chính

154,0

68,2

290,3

 1.  

013

Nguyễn Trung Cương

14/10/1976

 

Chuyên viên Ban

Kế hoạch Tài chính

148,9

68,90

286,7

 1.  

014

Nguyễn Trí Thức

07/10/1987

 

Chuyên viên Ban

Kế hoạch Tài chính

136,5

68,03

272,6

 1.  

015

Phạm Thị Hạnh

 

26/02/1985

Chuyên viên Ban

Tổ chức Cán bộn phụ trách định biên, tuyển dụng

174,0

52,27

278,5

 1.  

016

Trịnh Thị Hồng Thủy

 

08/8/1976

Chuyên viên Ban

Tổ chức Cán bộ phụ trách định biên, tuyển dụng

170,0

75,53

321,1

 1.  

017

Dương Anh Vũ

05/12/1986

 

Chuyên viên Ban

Tổ chức Cán bộ phụ trách nhân sự lãnh đạo, tổ chức bộ máy

124,3

72,77

269,8

 1.  

018

Đỗ Hoàng Nam

04/9/1984

 

Chuyên viên Phụ trách Văn phòng Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN

167,8

73,33

314,5

 1.  

019

Nguyễn Ngọc Anh

10/8/1990

 

Chuyên viên Ban

Đào tạo

185,5

64,53

314,6

 1.  

020

Vũ Thị Thúy

 

01/01/1979

Chuyên viên Ban

Đào tạo

181,8

69,83

321,5

 1.  

021

Hoàng Đình Lương

21/12/1989

 

Chuyên viên

Văn phòng Đoàn

thanh niên ĐHQGHN

156,6

75,93

308,5

 

 

2. Người dự tuyển viên chức có nguyện vọng phúc khảo, gửi Đơn đề nghị phúc khảo về Hội đồng xét tuyển viên chức Cơ quan ĐHQGHN thông qua Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN:

- Địa điểm nhận Đơn đề nghị phúc khảo : Phòng 601, nhà D2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Thời gian nhận Đơn đề nghị phúc khảo: từ ngày 07/02/2017 đến hết ngày 21/02/2017.

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)