Hồ sơ và quy trình

 

ĐHQGHN đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin, tuân thủ nguyên tắc về sở hữu trí tuệ đối với các đề xuất về công tác tại ĐHQGHN.

Nhà khoa học, quản lý có mong muốn về công tác tại ĐHQGHN vui lòng trực tiếp liên hệ với lãnh đạo ĐHQGHN/lãnh đạo đơn vị để trao đổi và thảo luận về quy trình, thủ tục, các cam kết và thỏa thuận, các chính sách ưu đãi…

Vui lòng chuẩn bị đề xuất (proposal) cụ thể về công việc, các hoạt động và cơ chế chính sách khi về ĐHQGHN công tác.

Liên hệ:

- Cấp ĐHQGHN, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

PGS.TS. Nguyễn Hiệu, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, email: hieun@vnu.edu.vn

- Cấp đơn vị, vui lòng liên hệ với Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, hoặc thủ trưởng đơn vị qua email, và đồng gửi đến lãnh đạo Ban TCCB để được tư vấn và hỗ trợ.

Danh sách Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ: Xem tại đây

Mẫu đề xuất: Tham khảo

Sơ yếu lí lịch khoa học: Tham khảo

Hồ sơ ứng viên lãnh đạo, quản lý: Tham khảo

Ban Tổ chức Cán bộ

Thu hút

Tuyển dụng

Hợp tác