Chính sách – Quyền lợi

 

Bên cạnh các chính sách thu hút, ưu đãi trong việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước, ĐHQGHN có chính sách thí điểm đãi ngộ sau:

- Cơ hội tiếp cận nguồn lực; ưu tiên đầu tư theo đề án, dự án;

- Cơ chế và chính sách thí điểm theo đề xuất cụ thể;

- Môi trường làm việc tốt và được tôn vinh kịp thời.

Căn cứ theo đề xuất cụ thể của nhà khoa học, nhà quản lý thuộc đối tượng thu hút, ĐHQGHN sẽ có các cam kết và thỏa thuận cụ thể.

Vui lòng tham khảo các thông tin về tiềm lực của ĐHQGHN tại website: www.vnu.edu.vn hoặc tại mục Tiềm lực của Trang thông tin này.

 

Ban Tổ chức Cán bộ

 

Thu hút

Tuyển dụng

Hợp tác