Văn bản quản lý

 

Tên văn bản

 

 

  • Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Download

 

  • Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020

Download

 

  • Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Download

 

  • Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Download

 

  • Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Download

 

  • Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội

Download

 

  • Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong ĐHQGHN

Download