Văn bản quy phạm

Tên văn bản

 

 

  • Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008

Download

 

  • Luật Viên chức ngày 15/11/2010

Download

 

  • Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012

Download

 

  • Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013

Download

 

  • Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia

Download

 

  • Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Download

 

Ban Tổ chức Cán bộ